Tuesday, June 15, 2010

Princess of the Navajo - Targets Tuesday - target completed!

Do you remember this post of my Target Tuesday series? Well it's been happily completed. The Princess of the Navajo is here with me ^^. And I love this doll even more then I thought I would.

Pamiętacie ten wpis z serii Wtorkowa Lista Celów? Cel został szczęśliwie osiągnięty. Księżniczka Navajo jest już u mnie ^^. I powiem wam, że ta lalka podoba mi się jeszcze bardziej niż sądziłam, że będzie mi się podobać.


She wears a dress resembling traditional dress of Navajo women worn from the end of the XIXth century with a beautiful jewelery and belt imitating traditional turquoise and silver. Unfortunately she came to me without shawl and shoes and also her hairstyle is damaged. I guess I will totally undo it and keep it loose, although this particular doll in my opinion looks great with her hair pulled behind and gathered.

Nosi kwiecistą spódnicę i czarną bluzkę, przypominające tradycyjny strój kobiet z plemienia Navajo noszony od końca XIX wieku, z piękną biżuterią imitującą tradycyjną z turkusu i srebra. Niestety trafiła do mnie bez szala i butów, także jej fryzura (kok) jest zniszczona. Prawdopodobnie całkiem jej te włoski rozpuszczę, choć akurat ona mi się właśnie w koku bardzo podoba.She has lovely face. It's the Angel/Goddess mold which somehow seams to replace and/or continue the Oriental mold in many ethnic dolls. Her makeup is very delicate, which I like too.

Ma śliczną twarz. To mold Angel/Goddess, który w pewien sposób zdaje się zastępować i/lub kontynuować mold Oriental w wielu lalkach etnicznych. Jej makijaż jest bardzo subtelny, co również mi się bardzo podoba.


Every my doll needs to have a name and this beauty also got one. Jeneda. After Jeneda Benally, a Navajo woman, artist and activist as well as the basist and co-vocalist of Navajo rock band "Blackfire".

Każda moja lalka musi mieć imię i ta też dostała własne. Jeneda. Od Jenedy Benally, kobiety Navajo, artystki, działaczki tubylczej i zarazem basistki i współwokalistki navajskiego zespołu rockowego "Blackfire".
Model: Princess of the Navajo
Catalog Number: B8956
Year of production: 2004
Dolls of the World - The Princess Collection..
Bought: in June 2010 at an auction.
Body type: 1966 (Tnt, with Shani arms)
Head mold: 1998 Angel/Goddes
Make-up: original
Condition: very good.


I love that gentle face! And take a look at her jewelery.

Uwielbiam tą delikatną twarzyczkę. No i spójrzcie na jej biżuterię.I like her dress but as I wrote before in the first Targets Tuesday post I think I will make for her the "blanket dress" too, as the one in this article (the third photo) or here, actually worn by Jeneda Benally.
And that's how the doll looked like on the promo picture.

Podoba mi się jej strój, ale jak pisałam wcześniej w pierwszym poście z Wtorkowej Listy Celów, myślę, że zrobię dla niej też "suknię kocową", taką jak w tym artykule (trzecie zdjęcie) albo tutaj, gdzie nosi ją właśnie Jeneda Benally. 
A tak lalka wyglądała na zdjęciu promocyjnym.


And here two more photos of my Jeneda of the Navajo.

A tu jeszcze dwie fotki mojej Jenedy z plemienia Navajo.I think now you understand why she has been my dream for many years ^^.


Teraz chyba rozumiecie, czemu była moim marzeniem przez parę lat ^^.

Sunday, June 6, 2010

Chanel Nr 5

OK, can anybody help me to make the "writing space" wider or find some other solution so that the photos would not be cut in half? Funny, but on the preview it's OK... Just for now I changed the layout but I don't like it at all. I want the old one, with all the "extras" on the side, not up and down, but then the "writing space" is to small... ;(((

No dobra, czy ktoś mógłby mi pomóc poszerzyć tę przestrzeń do pisania (tak wiem, jestem baaardzo profesjonalna w tym momencie ^^) albo znaleźć inne rozwiązanie, żeby blog nie przycinał zdjęć do połowy? Zabawne, ale na podglądzie wszystko jest OK... Chwilowo zmieniłam po porstu szablon, ale ten układ zupełnie mi się nie podoba. Chcę stary, ze wszystkimi dodatkami z boku, a nie na górze i dole, ale wtedy pole do pisania jest za wąskie... ;(((


Yeah, today (no, better don't ask me what am I doing at such a time online^^) I'm gonna give you a break from my Native American obsession. But that's not for long, my friends... ^^.

Tak, dziś (nie, lepiej nie pytajcie, co o takiej porze robię online^^) będzie mała przerwa od mojej tubylczoamerykańskiej obsesji. Ale nie na długo, moi mili... ^^.

First, meet my new camera. Nikon D3000. I think this is the beginning of a beautiful friendship... 

Po pierwsze, poznajcie mój nowy aparat. Lustrzanka Nikon D3000. To mi wygląda na początek pięknej przyjaźni...


Second, meet my new, lovely, Silkstone doll. Preferably Pink, which I got thanks to the kindness of Alienora.

Po drugie, poznajcie moją nową, śliczną Silkę. Preferably Pink, którą zdobyłam dzięki uprzejmości i życzliwości Alienory.

As usual, in reality she's even prettier than on the promo picture.

Jak zwykle, na żywo jest jeszcze piękniejsza niż na fotach promocyjnych.

Why Chanel? Obviously, her costume reminds me of Chanel's creations. And she's my fifth Silkstone doll after Highland Fling, A Model Life, Toujours Couture and 45th Anniversary.

Dlaczego Chanel? Oczywiście dlatego, że jej strój przypomina mi kostiumy Chanel. No i to moja piąta Silka, po Highland Fling, A Model Life, Toujours Couture i 45th Anniversary.


Isn't she beautiful? / Czyż nie jest piękna?


Just take a look at her stunning jewelery. The details, the matching and precision. That's the details and quality of design what I love most in the Silkstone dolls.

Spójrzcie tylko na jej wspaniałą biżuterię. Te szczegóły, to dopasowanie i precyzja. To właśnie dbałość o szczegóły i jakość projektu i wykończenia najbardziej cenię w Silkach.


I want such a bracelet for myself! / Sama chciałabym taką bransoletkę!


And that tiny locket has just melted my heart.

A ta maleńka kłódeczka na torebce sprawiła, że się po prostu rozpływam.


She truly deserves to be a Gold Label doll. And well, it's a Robert Best's masterpiece anyway.

Pink zdecydownie zasługuje na tytuł Gold Label. No i to w końcu dzieło Roberta Besta.Model: Preferably Pink Silkstone Barbie Doll

Catalog Number: M4969

Year of production: 2008 

Designed by Robert Best. Gold Label.

Bought: in May/June 2010 from Alienora of DollPlaza

Body type: Silkstone

Head mold: Original Barbie Mold 

Make-up: original

Condition: excellent.

Here she's lounging in a waiting room. You can also see some of my new furniture and a bonsai tree I bought for a bit more than a dollar ^^.

Tutaj wypoczywa w poczekalni. Widać także moje nowe mebelki i drzewko bonsai, które zanabyłam za jakieś 4 zł ^^.


- You call that a waiting room? So what's the living room look like? 

- To nazywasz poczekalnią? To jak wygląda salon?


Well, it's looks like this. / No, mniej więcej tak.


The girls saw "the new one" and immediately started plotting, yet Greta thought she has just found a soulmate.

Dziewczyny zobaczyły "nową" i zaraz zaczęły spiskować, ale Greta doszła do wniosku, że znalazła bratnią duszę.


- Hi, I'm Greta. Don't worry about those three jealous gals, we both have so much in common. It looks like we both like the pink color and jewelery. I love your bracelet and necklace.

- Thank you, my dear. Your jewelery is nice too. You're right, we have to support each other.

- Cześć, jestem Greta. Nie przejmuj się tymi trzema zazdrośnicami, my obie mamy tyle wspólnego. Wygląda na to, że obie lubimy róż i biżuterię. Masz piękną bransoletkę i naszyjnik.

- Dziękuję, moja droga. Twoja biżu też jest niczego sobie. Masz rację, musimy się trzymać razem.


But the moment she stood next to the piano, I knew her name. She reminded me of Ilsa from the timeless hit "Casablanca". 

W chwili, kiedy stanęła przy pianinie, wiedziałam, jak ją nazwę. Przypomniała mi Ilsę z filmu wszechczasów - "Casablanci". 


Just look at that sad, yet flirty face.

Tylko spójrzcie na tę smutną, a jednak "podrywającą" twarzyczkę.


And here some more shots, just playing with the camera - same setting of the doll with different settings of the lenses.

I jeszcze kilka fotek, po prostu bawiąc się aparatem - to samo ustawienie lalki i odległości z różnymi ustawieniami naświetlania i przesłony.